Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Tým

Mgr. Tomáš Ciprovský

Tomáš Ciprovský je absolventem právnické a ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 až 2014 působil jako asistent soudkyně Ústavního soudu, od roku 2014 pracuje jako firemní právník v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH). Zabývá se zejména otázkami compliance a agendou soudních sporů.

Mgr. Martin Pospíšil

Martin Pospíšil je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako asistent soudců Ústavního soudu.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Kateřina Eichlerová je absolventkou Právnické fakulty UK. Po skončení studia byla činná v advokacii. V roce 2002 obhájila dizertační práci na téma „Zásada veřejnosti v právu veřejném“. Od roku 2001 do roku 2013 pracovala jako korporátní právník v holdingové společnosti spravující majetkové účasti ve společnostech působících v teplárenství. Od roku 2006 působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. Předmětem jejího zájmu je především obchodní právo a energetické právo. Od roku 2015 je členkou pracovní komise Legislativní radě vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo. Je vedoucí autorského kolektivu komentáře k energetickému zákonu vydaného v roce 2016 nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Doc. JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Michal Petr je vedoucím Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012 a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a konečně v letech 2010 – 2015 jako místopředseda Úřadu. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Competition and Regulatory Law Review. Je rovněž členem rozkladové komise České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Mgr. Antonín Panák

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně a následně program Nottingham Trent University realizovaný rovněž Právnickou fakultou v Brně. Pracuje v současné době na pozici managera v poradenské společnosti Ernst Young, s.r.o. v energetickém týmu vedeném Blahoslavem Němečkem. Je odpovědný za poskytování odborného poradenství pro subjekty působící v sektoru výroby elektřiny, distribuce elektřiny, obchodu s elektřinou a plynem, výroby a rozvodu tepelné energie a v oblasti podporovaných zdrojů energie. Před nástupem do společnosti EY pracoval deset let na Energetickém regulačním úřadu na pozici ředitele právního odboru, ředitele sekce legislativně-správní a naposledy na pozici místopředsedy ERÚ pro právní oblast.

Je členem Pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise pro infrastrukturní odvětví ERÚ a od roku 2013 spolupracovníkem Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

 

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Martin Švec je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil v roce 2014 a jeho diplomová práce analyzovala vztah práva EU a mezinárodních smluv na ochranu investic. V roce 2014 Martin zahájil doktorské studium v oboru Mezinárodní a evropské právo, přičemž školitelem mu byl prof. Vladimír Týč. Během svého doktorského studia se zaměřoval primárně na mezinárodní energetické právo, mezinárodní investiční právo a mezinárodní klimatické právo. 

Praktické zkušenosti Martin nabyl v týmu Matteo Barry v Sekretariátu energetické charty v Bruselu, kde v letech 2015-2016 absolvoval stáž. Dva semestry (2017-2018) strávil jako externí výzkumník na Tel Aviv University, kde mu byl mentorem David Schorr. Předmětem jeho vědecko-výzkumné činnosti byl zejména vztah státu k energetickým surovinám, mezinárodněprávní regulace obchodu a tranzitu energií a investiční ochrana investic v energetickém sektoru. Doktorské studium Martin dokončil v roce 2020, kdy obhájil práci Mezinárodněprávní a evropskoprávní aspekty energetického práva: Výkon suverenity státu při zajišťování energetické bezpečnosti

Od roku 2019 Martin působí na Oddělení energetického práva zřízeného při Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci aktivit tohoto oddělení vyučuje kurzy energetického práva a věnuje se vědeckému výzkumu. Od roku 2021 toto oddělení vede. Martin publikuje na téma energetického práva v českých i zahraničních periodicích, například v European Journal of Risk Regulation či Oil, Gas & Energy Law. Je rovněž koordinátorem Zájmové skupiny mezinárodního práva životního prostředí při Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.