Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Symposium energetického práva

Řečníci

 • Foto: Urban Rusnák

  Urban Rusnák


  Dr. Urban Rusnák pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Zároveň působí na Vrije Universiteit Brussels (Brussels Diplomatic Academy ) či na University of Dundee (jako Honorary Research Fellow).

  V letech 2012–2021 vedl Dr. Rusnák z pozice generálního tajemníka Sekretariát Energetické charty. Během svých dvou pětiletých mandátů se soustředil jak na modernizaci Dohody k energetické chartě, tak na přistoupení nových zemí. Afghánistán, Černá Hora, Island, Jordánsko a Jemen se během jeho vedení stalo smluvními stranami Dohody, Mauretánie, Burundi a Eswatini byly k přistoupení vyzvány. 28 nových zemí a regionálních organizací navíc získalo status pozorovatele. Dr. Rusnák se zasadil o vyšší transparentnost Konference energetické charty a prosadil nový model její správy. Dr. Rusnák též prosadil vytvoření mechanismu včasného varování pro případ přerušení dodávek zemního plynu a aktivně řešil energetickou krizi v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2014. První fáze modernizace Dohody k energetické chartě v roce 2015 vyvrcholila podepsáním prohlášení Mezinárodní energetické charty.

  Před jmenováním generálním tajemníkem Sekretariátu Energetické charty pracoval Dr. Rusnák na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. V letech 2009–2011 se věnoval posilování energetické bezpečnosti Slovenska. V předchozích obdobích působil jako mimořádný velvyslanec Slovenské republiky na Ukrajině (2005-2009) a jako zástupce vedoucího mise na velvyslanectví Slovenské republiky v Turecku (1994-1998). Dr. Rusnák zahájil svou diplomatickou kariéru na federálním ministerstvu zahraničních věcí České a slovenské federální republiky v roce 1992.

   Dr. Rusnák promoval v roce 1990 na Moscow Institute of Oil and Gas a v roce 1998 získal doktorát na Ankara University Institute of Social Sciences. Dr. Rusnák je držitelem doktorátu Honoris Causa na Kyiv Slavonic University (2009).

 • Foto: Jakub Med

  Jakub Med


  Jakub Med po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2011) nastoupil na Energetický regulační úřad, kde se převážně věnoval problematice druhostupňového správního rozhodování a zastupování úřadu v soudních řízeních, od roku 2013 byl též tajemníkem rozkladové komise předsedkyně a následně Rady Energetického regulačního úřadu. Od roku 2020 vede na Energetickém regulačním úřadě Sekci správních řízení. Je spoluautorem komentáře k energetickému zákonu, v němž zpracoval problematiku licencí, cenové regulace a teplárenství.  

 • Foto: Tomáš Rychlý

  Tomáš Rychlý


  Tomáš Rychlý vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval krátkou dobu během studia a po studiu jako novinář. Od roku 1997 působil jako advokátní koncipient a od roku 2000 jako advokát. Pracoval pro mezinárodní advokátní kanceláře (Allen & Overy, Clifford Chance) a českou advokátní kancelář (Vyskočil, Krošlák & spol.). Od roku 2011 byl partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss. Specializoval se zejména na energetiku a další regulovaná odvětví (vodárenství a farmacie). Ve Wolf Theiss byl členem pracovní skupiny pro projekty (Practice Group Projects) a partnerem, koordinujícím získávání frankofonní klientely a rozvíjení vztahů s francouzskými advokátními kancelářemi. Soudcem Nejvyššího správního soudu je od roku 2017. Tomáš Rychlý vyučoval řadu let teorii práva – nejprve v letech 1996 až 1998 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, později na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

 • Foto: Jan Tylš

  Jan Tylš


  Jan Tylš je advokátem a členem týmu pro energetické právo a korporátní skupiny v pražské kanceláři Dentons. Ve své praxi se zaměřuje na právo společností, fúze a akvizice, energetické právo a poradenství ohledně energetické a environmentální regulace a záležitostí veřejných zakázek. Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2015 získal titul magistra práv. Je také držitelem titulu LL.M. v oboru environmentální právo a politika ze Stanford Law School (2018). Praktické zkušenosti získal jako advokátní koncipient ve White & Case, kde působil v letech 2015 až 2017 jako člen týmů pro energetiku a infrastrukturní projekty.

 • Foto: Blahoslav Nemeček

  Blahoslav Nemeček


  Blahoslav Nemeček se od roku 2012 v EY věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. Blahoslav se v současné době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace a nejraději se věnuje designu trhu.

  Blahoslav Nemeček radí společnostem, jak do procesů efektivně zavádět nové právní normy a legislativu (národní, REMIT, EMIR).

  V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER).

  Podílel se mimo jiné také na tvorbě nového energetického zákona.

  Blahoslav Nemeček vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

 • Foto: Vratislav Košťál

  Vratislav Košťál


  Vratislav Košťál absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1999) a rovněž obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2000). Vykonal odborné zahraniční stáže na Max-Planck-Institutu v Mnichově, na estonské Talinnské pedagogické univerzitě a v Centre of International Studies na Univerzitě v Cambridge. V roce 2021 ukončil také své vědecké studium na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.). V profesní dráze se z podstatné části věnoval české, slovenské a evropské energetice a energetickému právu, jako právník a manažer působil ve společnostech RWE Transgas, a.s., ve slovenském provozovateli podzemních zásobníků plynu NAFTA a.s., nadnárodní energetické skupině E.ON a v neposlední řadě též na pozici vedoucího odboru právní služby provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s. Následně se věnoval problematice spotřebitelského práva z pozice hlavního právníka ochrany spotřebitele České národní banky a od srpna roku 2017 do listopadu 2018 vykonával funkci člena a krátce i předsedy Rady Energetického regulačního úřadu. V současné době působí jako podnikový právník a energetice se věnuje jednak akademicky, a jednak z pozice člena rozkladové komise pro ochranu spotřebitele Energetického regulačního úřadu. Je autorem a spoluautorem četných publikací i odborných článků z oblasti práva, mezinárodních vztahů a historie české architektury, mezi jinými i komentáře k energetickému zákonu (2015), knihy Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice (2022), publikace Gibraltar: Podivný spor o Herkulovy sloupy a ediční řady o historických sídlech Středočeského kraje, či knih Britská šlechta v českých zemích (2018) a Francouzská šlechta v českých zemích (2021). Pravidelně přednáší k problematice vybraných právních otázek na právnických fakultách a ČVUT.

 • Foto: Antonín Panák

  Antonín Panák


  Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně a následně program Nottingham Trent University realizovaný rovněž Právnickou fakultou v Brně. Pracuje v současné době na pozici managera v poradenské společnosti Ernst Young, s.r.o. v energetickém týmu vedeném Blahoslavem Němečkem. Je odpovědný za poskytování odborného poradenství pro subjekty působící v sektoru výroby elektřiny, distribuce elektřiny, obchodu s elektřinou a plynem, výroby a rozvodu tepelné energie a v oblasti podporovaných zdrojů energie. Před nástupem do společnosti EY pracoval deset let na Energetickém regulačním úřadu na pozici ředitele právního odboru, ředitele sekce legislativně-správní a naposledy na pozici místopředsedy ERÚ pro právní oblast.

  Je členem Pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise pro infrastrukturní odvětví ERÚ a od roku 2013 spolupracovníkem Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.

   

 • Foto: Martin Švec

  Martin Švec


  Martin Švec je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil v roce 2014 a jeho diplomová práce analyzovala vztah práva EU a mezinárodních smluv na ochranu investic. V roce 2014 Martin zahájil doktorské studium v oboru Mezinárodní a evropské právo, přičemž školitelem mu byl prof. Vladimír Týč. Během svého doktorského studia se zaměřoval primárně na mezinárodní energetické právo, mezinárodní investiční právo a mezinárodní klimatické právo. 

  Praktické zkušenosti Martin nabyl v týmu Matteo Barry v Sekretariátu energetické charty v Bruselu, kde v letech 2015-2016 absolvoval stáž. Dva semestry (2017-2018) strávil jako externí výzkumník na Tel Aviv University, kde mu byl mentorem David Schorr. Předmětem jeho vědecko-výzkumné činnosti byl zejména vztah státu k energetickým surovinám, mezinárodněprávní regulace obchodu a tranzitu energií a investiční ochrana investic v energetickém sektoru. Doktorské studium Martin dokončil v roce 2020, kdy obhájil práci Mezinárodněprávní a evropskoprávní aspekty energetického práva: Výkon suverenity státu při zajišťování energetické bezpečnosti

  Od roku 2019 Martin působí na Oddělení energetického práva zřízeného při Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci aktivit tohoto oddělení vyučuje kurzy energetického práva a věnuje se vědeckému výzkumu. Od roku 2021 toto oddělení vede. Martin publikuje na téma energetického práva v českých i zahraničních periodicích, například v European Journal of Risk Regulation či Oil, Gas & Energy Law. Je rovněž koordinátorem Zájmové skupiny mezinárodního práva životního prostředí při Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL).

   

 • Foto: Jana Osadská

  Jana Osadská


  Jana Osadská (*1982) působí od absolutoria na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v právních útvarech energetických společností, v současnosti vede právní útvar společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. V roce 2015 obhájila rigorózní práci na téma „Právní aspekty cenové regulace v odvětví elektroenergetiky a plynárenství“. V rámci své praxe se spolupodílí na činnosti několika pracovních skupin pro energetickou legislativu. Je spoluautorkou komentáře k energetickému zákonu z edice C. H. Beck.

 • Foto: Hana Rambousková

  Hana Rambousková


  Hana Rambousková vystudovala podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Po studiích odjela na téměř dva roky studovat angličtinu do Londýna. Po návratu nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako referentka do oddělení mezinárodní spolupráce v energetice a začala sbírat zkušenosti z oblasti energetiky a fungování Evropské unie. Po několika letech se stala poradkyní náměstka pro energetiku. V letech 2008–2009 působila na Stálém zastoupení ČR v EU na pozici energetického attaché. Byla tak součástí prvního českého týmu, který předsedal EU. Mimo jiné v trialozích vyjednávala tzv. třetí liberalizační balíček, soubor směrnic a nařízení pro fungování vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Po skončení předsednictví se vrátila na post poradkyně a po několika letech odešla na mateřskou dovolenou. Po návratu nastoupila na pozici vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce v energetice, kde působí dodnes. Věnuje se mezinárodním otázkám v oblasti energetiku. Zastupuje Českou republiku jako alternát člena Řídící rady Mezinárodní energetické agentury. Účastní se bilaterálních, i multilaterálních jednání, smíšených komisí a výborů. Je zodpovědná za mezinárodní organizace Energetické společenství, Energetická Charta nebo IRENA. V oblasti energetiky zajišťuje fungování spolupráce V4, Strategického dialogu s Německem nebo Podunajské strategie.

  Je vdaná, má dvě děti.

 • Foto: Pavel Dočekal

  Pavel Dočekal


  Pavel Dočekal se narodil v roce 1973 v Jihlavě. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Své pracovní působení zahájil na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Následně přešel do energetického sektoru, kde se dlouhodobě specializuje na oblast regulace a legislativy. V současné době působí ve společnosti GasNet, s.r.o., kde je odpovědný za oblast regulace, právních služeb a interního auditu. Pavel Dočekal je členem Rady a předseda Legislativního výboru Českého plynárenského svazu, který rovněž zastupuje v pracovních skupinách evropského sdružení plynárenských společností Eurogas.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.